Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Профспілкова організація працівників інституту

Профспілкова організація Інституту є представником трудового колективу Інституту і здійснює всі повноваження щодо представництва трудового колективу у правовідносинах із роботодавцем.

Нормативною базою співпраці між адміністрацією і трудовим колективом є Колективний договір (нормативний документ, який відповідно до чинного законодавства регламентує та регулює трудові, соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом, гарантує захист прав та інтересів усіх працівників Інституту).

Колективний договір має пряму дію. Його положення поширюються на всіх співробітників і є обов'язковими, як для керівництва Інституту, так і для всіх співробітників.

Укладається колективний договір на основі чинного законодавства і в першу чергу:

• законів України "Про колективні договори і угоди";

• "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про оплату праці", "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"; „Про відпустки ”;

• Кодексу законів про працю України;

• Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”;

• Галузевої угоди між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств харчової і переробної промисловості та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2011-2013;

• положення Інституту;

• інших державних нормативних документів.

Підписується колективний договір, з одного боку, представником власника в особі директора Інституту, а від імені трудового колективу - головою профспілкової організації Інституту.

Колективний договір укладено терміном на 4 роки й набирає чинності з дня його підписання сторонами. Після закінчення строку його чинності він продовжує діяти до перегляду існуючого або укладання нового колективного договору.

Профспілкова організація контролює та забезпечує виконання колективного договору, звітує про його виконання на конференції трудового колективу та направляє директору подання з вимогою про усунення порушень умов колективного договору відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Трудовий колектив уповноважує первинну профспілкову організацію Інституту:

• представляти його інтереси під час ведення переговорів із підготовки та укладання колективного договору;

• здійснювати контроль за виконанням зобов'язань сторін у період його дії;

• голову первинної профспілкової організації підписувати від імені трудового колективу з директором Інституту колективний договір.

Для ефективного виконання покладених на неї обов'язків профорганізації Інституту надаються нормативні документи, які надійшли в Інститут та видані в ньому (накази, розпорядження та інші), що мають відношення до питань праці і заробітної плати, охорони праці, відпочинку, різного виду надбавок, доплат і компенсацій, розрахунків відпускних, витрат на відрядження та інші.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Інституту є конференція трудового колективу. Організацію підготовки і проведення конференції здійснює профспілковий комітет як представник трудового колективу.

Голова профорганізації не рідше одного разу на рік проводить зустрічі із представниками трудового колективу для обговорення виробничих та соціальних питань.

Профспілкова організація:

• здійснює контроль за правильним нарахуванням розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, та своєчасним забезпеченням працюючих спецодягом;

• проводе аналіз і перевірку умов праці;

• бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та профзахворювання;

• здійснює контроль за станом виробничої санітарії, побутових умов працівників, виконанням норм з охорони праці.

• організовує разом із роботодавцем відпочинок дітей у літній період, а також проводить для них новорічні свята;

• інформує трудовий колектив про наявність путівок у санаторії, пансіонати та їх розподіл;

• здійснює контроль за своєчасною виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності;

• здійснює контроль за своєчасним поданням роботодавцем до органів Пенсійного фонду достовірних відомостей про стаж і заробіток співробітників, страхові внески.

Профком надає безкоштовну консультативну допомогу працівникам із питань соціального захисту, трудового та житлового законодавства.

Профспілкова організація Інституту разом із роботодавцем:

• розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання;

• бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників Інституту, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

• вирішує питання робочого часу і часу відпочинку;

• погоджує графіки змінності та надання відпусток;

• бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.

Профспілкова організація дає згоду, або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору із працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законом. Здійснює інші повноваження передбачені Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

  Склад
  профспілкового комітету первинної профспілкової організації Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи


  Відповідно до протоколу конференції первинної профспілкової організації Державного науково-дослідного інституту від  07  вересня  2017 року № 1, було обрано:
  Членів профкому: 7 осіб:
  - Крижановська Олена Григорівна;
  - Сорокіна Вікторія Олександрівна ;
  - Скороход Сергій Васильвич ;
  - Євтушенко Тетяна Вікторівна;
  - Кардаш Оксана Віталіївна;
  - Хмельницька Наталя Миколаївна;
  - Мірошніченко Олексій Іванович.

  Головою  профспілкового  комітету ППО ДНДІЛДВСЕ  була обрана Крижановська Олена Григорівна (м.т. 067 2946888, E-mail: doctor.lk@ukr.net )

  На першому засіданні профспілкового комітету ППО ДНДІЛДВСЕ
  заступником Голови профкому була обрана
  Сорокіна Вікторія Олександрівна (м.т. 099 610 24 12).