Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Положення розроблено відповідно до Законів України «Про ветеринарну медицину» і «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства аграрної політики та продовольства України, Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (надалі – Положення про інститут).

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі – Інститут) є колегіальним дорадчим органом з розгляду основних питань науково-дослідної, виробничої та організаційної діяльності Інституту і утворюється строком до п`яти років.

1.2. До складу вченої ради за посадами входять: Голова вченої ради – директор інституту, заступник Голови – заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення, секретар вченої ради – вчений секретар Інституту, перший заступник та заступники директора Інституту, голова профспілкової організації Інституту, також до складу вченої ради можуть входити завідувачі відділів та лабораторій, які складають 85% складу вченої ради.

1.3. Решта членів вченої ради (15%, квота директора) призначаються зі складу провідних науковців, що мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та працюють в Інституті на постійній основі або за сумісництвом або не працюють в Інституті.

1.4. Персональний склад вченої ради затверджується наказом директора Інституту, при цьому загальна кількість членів повинна бути непарною. Не менше 85% загальної кількості складу вченої ради мають становити наукові працівники, які працюють в Інституті на постійній основі.

1.5. При вибутті когось із членів вченої ради, її склад поповнюється у відповідності з пп. 1.2 та 1.3.

1.6. При вченій раді утворюються методична рада та експертна комісія, склад і Голови яких погоджуються вченою радою та затверджуються наказом директора Інституту.

1.7. Положення про вчену раду Інституту та її склад переглядаються раз на п’ять років та затверджується наказом директора Інституту. В разі виробничої необхідності (звільнення працівника, зміни у структурі та штатному розписі інституту тощо) вносяться зміни до персонального складу вченої ради, які затверджуються наказом директора Інституту.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. Подання проекту Положення про Інститут, а також змін і доповнень до нього, до вищого колегіального органу громадського самоврядування – загальних зборів колективу працівників.

2.2. Ухвалення річного звіту Інституту.

2.3. Подання пропозицій директору щодо призначення та звільнення з посади заступників директора, завідувачів науково-дослідних відділів і лабораторій та вченого секретаря.

2.4. Обрання на посаду завідувачів науково-дослідних відділів, лабораторій та старших наукових співробітників.

2.5. Ухвалення основних напрямів наукової діяльності Інституту та рекомендація їх до затвердження центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

2.6. Ухвалення наукових програм, тематичних і календарних планів, технічних завдань та робочих програм наукових досліджень.

2.7. Ухвалення рішень з питань організації науково-методичного та виробничого процесів.

2.8. Оцінка наукової діяльності структурних підрозділів Інституту.

2.9. Прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, старшого наукового співробітника, а також почесних звань «Заслужений працівник ветеринарної медицини» і «Заслужений діяч науки і техніки», та висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей.

2.10. Розгляд пропозицій щодо утворення науково-виробничих комплексів та інших об`єднань.

2.11.  Розгляд пропозицій стосовно змін у структурі Інституту (відділів, лабораторій, секторів).

2.12. Схвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших господарських чи комерційних структур, а також рекомендацій-клопотань для отримання грифу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2.13. Прийняття рішення про відкриття аспірантури та про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі.

2.14. Прийняття рішень про призначення наукового керівника та затвердження тем дисертацій і індивідуальних планів роботи здобувачів, аспірантів та докторантів, які є працівниками Інституту.

2.15. Визначення та підтвердження тривалості, поважності причин і кількості переривань навчання у аспірантурі та докторантурі, а також можливості продовження навчання працівниками Інституту.

2.16. Оцінка обставин, що виключають можливість роботи над дисертацією, і визначення терміну, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

2.17. Встановлення в окремих випадках терміну навчання в заочній аспірантурі або перебування в докторантурі диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

2.18. Щорічний розгляд питання щодо підготовки наукових кадрів, перегляд складу наукових керівників, консультантів та усунення від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки здобувачів, аспірантів та докторантів.

2.19. Розгляд висновків науково-дослідного відділу або лабораторії щодо вступника до докторантури і прийняття рішення про рекомендацію його до зарахування.

2.20. Прийняття рішення про подальше перебування в докторантурі на підставі звіту про виконання індивідуального плану роботи докторантів.

2.21. Розгляд інших питань діяльності Інституту.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

3.2. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на два місяці. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи Голови вченої ради або його заступника.

3.3. Засідання вченої ради проводить Голова, а за його відсутності – заступник Голови вченої ради. Засідання вченої ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

3.4. Рішення вченої ради приймаються простою більшістю голосів (не менше 3/4 від усієї кількості голосів) відкритим голосуванням.

3.5. Рішення про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника або професора, почесного звання «Заслужений працівник ветеринарної медицини» і «Заслужений діяч науки і техніки», а також про висунення монографій або підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки тощо приймаються простою більшістю голосів (не менше 3/4 від усієї кількості голосів) відкритим голосуванням.

3.6. Рішення вченої ради набувають чинності з моменту їх прийняття та після затвердження Головою вченої ради, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів, і є обов’язковими для виконання співробітниками інституту.

3.7. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається вченим секретарем на підставі плану роботи вченої ради на поточний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право вносити директор, заступники директора, завідувачі науково-дослідних відділів і лабораторій та інші члени вченої ради, але не пізніше семи днів до дня її засідання.

3.8. За дорученням Голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують заступники директора та керівники відповідних структурних підрозділів (відділів, лабораторій, секторів) спільно із вченим секретарем за умови попереднього обговорення цього питання на засіданнях методичної або експертної комісії.

3.9. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан виконання попередніх рішень.

3.10. Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше п`яти днів до дня засідання вченої ради) подання вченому секретареві проектів рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

3.11. Документи на присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника або професора, почесного звання «Заслужений працівник ветеринарної медицини», «Заслужений діяч науки і техніки», документи на висунення монографій та підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки тощо подаються вченому секретарю не пізніше, ніж за 10 днів до засідання вченої ради.

3.12. Не пізніше чотирьох днів до засідання вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з Головою вченої ради.

3.13. Вчений секретар повідомляє членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за три дні до її проведення.

3.14. Відповідальність за виконання рішень вченої ради покладається на заступників директора, відповідальних за напрямки діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. При покладанні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

3.15. На засіданні вченої ради обов`язково розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, відзначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

3.16. На засіданні вченої ради ведеться стенограма та протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Рішення вченої ради підписує її Голова. Засідання вченої ради оформлюються протоколом, який підписують Голова вченої ради, або головуючий на засіданні за вказівкою директора заступник Голови вченої ради та вчений секретар. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар.

3.17. Вчений секретар підпорядковується Голові вченої ради.

3.18. Головуючий на засіданні вченої ради:

– відкриває, закриває засідання, оголошує перерви;

– виносить на обговорення проекти рішень;

– організовує розгляд питань;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.19. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 15 хв, співдоповіді – 5 хв, заключного слова – 3 хв. Виступаючим в обговоренні надається час до 5 хв, для повторних виступів в обговоренні – до 2 хв.