Акредитація та Політика з якості

Випробувальний центр Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи акредитований відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Національним агентством з акредитації України.
Головною метою акредитації випробувального центру за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 є міжнародне визнання результатів досліджень, які проводяться в інституті.

Основними цілями керівництва і кожного працівника Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи є:

 • результативне та ефективне встановлення і задоволення потреб та очікувань наших замовників та інших зацікавлених сторін (працівників інституту, постачальників, суспільства) для досягнення конкурентної переваги;
 • відповідність діяльності ДНДІЛДВСЕ вимогам міжнародних та національних стандартів;
 • досягнення, підтримування та поліпшення загальних показників діяльності інституту та його спроможностей;
 • забезпечення безпеки суспільства завдяки високому рівню достовірності результатів випробувань;
 • зниження витрат завдяки використання засобів попередження виникнення невідповідностей;
 • постійне вдосконалення професійної майстерності персоналу;
 • міжнародне визнання результатів наших випробувань.

 Наша Політика якості відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Її основні положення перераховані нижче:

 • a) ми забезпечуємо достовірну інформацію про якість і безпеку досліджуваної нами сировини, продукції тваринного походження та кормів;
 • b) ми здатні продемонструвати достовірність наших результатів випробувань на будь-якому рівні;
 • c) ми дотримуємося сталої професійної практики відповідно до технічних вимог та вимог до управління Стандарту, та підтримуємо високу якість випробувань у процесі обслуговування замовників;
 • d) ми прагнемо до максимального задоволення інтересів замовників і підтримки їх довіри, безпристрасні при проведенні випробувань і забезпечуємо конфіденційність інформації щодо виконуваних робіт;
 • e) керівництво інституту заявляє, що при наданні послуг, описаних в розділі 1 Керівництва з якості, використовуються лише визнані на міжнародному й національному рівнях методи випробувань, атестовані методики вимірювань, калібровані й повірені засоби вимірювання. Це гарантує впевненість у достовірності наших результатів випробувань;
 • f) ми приділяємо гідну увагу технічній оснащеності інституту й компетентності персоналу, своєчасному виявленню будь-яких відхилень від вимог Стандарту та системи управління якістю (далі – СУЯ), вибору найбільш ефективних шляхів їх усунення;
 • g) ми ретельно плануємо моніторинг якості виконуваних робіт, знаючи, що запобігання помилок має перевагу перед їх усуненням;
 • h) ми зобов’язуємо кожного співробітника, задіяного у проведенні випробувань, ознайомитися з політикою якості, документацією СУЯ, та дотримуватися в своїй діяльності встановленої політики та процедур;
 • i) наші принципи з якості відображені в діючій документації СУЯ. Вони доведені до відома всього персоналу інституту й обов'язкові для вивчення, впровадження в діяльність інституту та удосконалення;
 • j) керівництво ДНДІЛДВСЕ, в особі директора, зобов’язується дотримуватись вимог Стандарту та безперервно поліпшувати результативність системи управління якістю.

Впровадження СУЯ і підтримка даної її Політики, затвердженої директором ДНДІЛДВСЕ, здійснюється шляхом суворого дотримання положень Керівництва з якості і відповідної документації.

Відповідальність за втілення політики якості в практику роботи ДНДІЛДВСЕ покладається на директора інституту.

Загальні цілі переглядаються під час перевірок керівництва.

Вище керівництво інституту в змозі надати докази виконання зобов’язань щодо розробляння і впровадження СУЯ у вигляді результатів зовнішніх і внутрішніх аудитів, та діючих атестатів акредитації. Доказами поліпшення результативності СУЯ є розроблені співробітниками інституту проекти щодо поліпшення, а також результати виконання рекомендацій з поліпшення, поданих під час внутрішніх аудитів.

Керівництво ДНДІЛДВСЕ довело до відома співробітників інституту важливість виконання вимог замовника, так само як і вимог, встановлених законодавством, та нормативних вимог. У випадку, якщо вимоги замовника суперечать вимогам, встановлених законодавством та нормативними документами, останні є вирішальними при прийнятті рішень.

Система управління якістю ДНДІЛДВСЕ знаходиться під контролем, що здійснюється за допомогою системи внутрішніх аудитів, при участі персоналу, кваліфікованого відповідним чином, і незалежного від виду діяльності, яка піддається аудиту, системи зовнішніх оцінок, системи розгляду скарг а також, перевірок керівництва.

Керівництво ДНДІЛДВСЕ забезпечує підтримування цілісності системи управління при плануванні та впровадженні змін до системи управління якістю шляхом залучення до обговорення пов’язаних питань усіх зацікавлених співробітників лабораторії, за обов’язкової присутності менеджеру з якості.

Сфера акредитації Випробувального центру Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Atestat_09.17.pngPage1.jpg
attestation
 

reestr.jpg